ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Ο Όμιλος επιχειρήσεων Selectika FWD επενδύει διαχρονικά στη Διά Βίου Μάθηση & Επιμόρφωση.

Επενδύοντας στη Διά Βίου Μάθηση

Η εταιρεία μας, με μακροχρόνια εμπειρία σε σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού οργανώνει και υλοποιεί σεμινάρια εκπαίδευσης επιχειρηματιών και στελεχών που επιθυμούν και θέλουν να επιτύχουν άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η εκπαίδευση σήμερα παίζει έναν ολοένα και πιο ζωτικής σημασίας ρόλο στην υλοποίηση των στρατηγικών προγραμμάτων του εργοδότη. Τo ανθρώπινο κεφάλαιο καθίσταται η σημαντικότερη πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας επιχείρησης καθώς είναι εκείνο που κατέχει τη γνώση.

Οι σύμβουλοί μας, μελετώντας τις ανάγκες της αγοράς και αξιολογώντας τις δυνάμεις της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού σας υποστηρίζουν στο σωστό σχεδιασμό και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος που έχετε ανάγκη.

Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται στις πραγματικές ανάγκες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού μιας εταιρίας.