ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Ο Όμιλος επιχειρήσεων υλοποιεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα Ευρωπαϊκά Προγράμματα από το 1999.

Περισσότερα

ΕΣΠΑ

2014 - 2020

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

    • έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,
    • βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και
    • χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας

Ενδεικτικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Δημιουργία Πρότασης

Πολυετή εμπειρία στη σύνταξη προτάσεων και την υποβολή εμπεριστατωμένων φακέλων για την ανάληψη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).

Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Σχεδιασμός, Συντονισμός & Εποπτεία Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με αποτέλεσμα την επιτυχή και ολοκληρωμένη υλοποίησή τους.

Εκπόνηση Μελετών

Δυνατότητα σύνταξης διαφόρων ειδών μελετών (Τεχνική Μελέτη, Οικονομική Μελέτη, Μελέτη Αγοράς Εργασίας, Μελέτη για την ωρίμανση φακέλων έργου, κ.λπ.).

Διαχείριση Έργων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

ΣΔΙΤ

Υποστήριξη Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Αναδιοργάνωση Δανειακών Υποχρεώσεων

Αναλαμβάνουμε την αναδιοργάνωση των δανειακών υποχρεώσεων τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα.

Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Εκπόνηση Κλαδικών Μελετών & Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ανάλυση Χωροταξικών & Πολεοδομικών Δεδομένων

Επεξεργασία και ανάλυση περιβαλλοντικών και χωροταξικών δεδομένων με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

Πόσο έτοιμη είναι η εταιρεία σαςγια τον νέο κανονισμό GDPR?Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο μας για να μάθετε!

Ερωτηματολόγιο