ΑΠΔΠΧ: Πρόστιμο 20.000 ευρώ στη WIND για ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών

GDPR: Επιπλήξεις στην ίδια αλλά και στην εταιρεία που πραγματοποιούσε τις κλήσεις (εκτελών την επεξεργασία)

Με νέα απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέτασε καταγγελίες σχετικά με αζήτητες τηλεφωνικές κλήσεις για σκοπό προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών εκ μέρους της WIND και προχώρησε στην επιβολή κυρώσεων.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, οι έξι καταγγελίες είχαν διαφορετική βαρύτητα και υπόβαθρο, με τέσσερις από αυτές να καταλήγουν στην επιβολή επίπληξης και προειδοποίησης προς τη WIND και την Αρχή να ζητά από την εταιρεία να βελτιώσει τις διαδικασίες της ώστε να αποφευχθούν στο µέλλον παρόµοια περιστατικά.

Ωστόσο, η Αρχή αποφάσισε ότι σε δύο περιστατικά έπρεπε να προχωρήσει στην επιβολή προστίμου.

Συγκεκριμένα, στη μία περίπτωση (καταγγελία 5) ο Ε κατήγγειλε ότι κλήθηκε για προωθητικό σκοπό σε αριθµό που έχει εγγραφεί στο µητρώο του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 του παρόχου του (Nova) και παρόλο που έχει τονίσει κατά τις επικοινωνίες ότι είναι εγγεγραµµένος στο άρθρο 11 και ότι δεν επιθυµεί κλήσεις για προώθηση πωλήσεων αλλά και καµιά επαφή µε την Wind.

Η Αρχή έκρινε πως ο ισχυρισµός της Wind ότι η κλήση αφορούσε σε έρευνα αγοράς δεν ευσταθεί, συνεπώς διαπίστωσε ότι η κλήση διενεργήθηκε κατά παράβαση του άρθρου 11 του ν. 3471/2006.

Στην άλλη περίπτωση (καταγγελία 6) ο συνδροµητής Wind ΣΤ κατήγγειλε στην Αρχή ότι κλήθηκε σε τρεις συγκεκριµένες περιπτώσεις σε αριθµό για τον οποίο έχει εκφράσει, σε αρκετές περιπτώσεις, την αντίρρησή του, τόσο στη λήψη προωθητικών κλήσεων, όσο και στη λήψη κλήσεων για σκοπούς έρευνας. Στην περίπτωση αυτή η Wind ουσιαστικά αποδέχθηκε σφάλµα στη διαδικασία της.

Διαβάστε επίσης: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Νόμιμη η παρακολούθηση εργαζομένων με κρυφές κάμερες

Σύμφωνα με την Αρχή, ο χρόνος του σφάλµατος, ο οποίος ανάγεται στο Μάιο του 2018 δεν αποτελεί ελαφρυντικό, ιδίως αν συνυπολογισθεί ότι όλα τα ζητήµατα σχετικά µε τις δηλώσεις συνδροµητών στο µητρώο είχαν ήδη επισηµανθεί στην εταιρεία µε την απόφαση 66/2016. Έγινε, ωστόσο, δεκτό ότι η Wind προχώρησε σε ενέργειες ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου εµφάνιση τέτοιου περιστατικού.

Επιβολή προστίμων και κυρώσεων

Η Αρχή έκρινε πως όσον αφορά στην κλήση της περίπτωσης 5, ο υπεύθυνος επεξεργασίας πραγµατοποιεί κλήσεις µε προωθητικό σκοπό, υποκρύπτοντας το σκοπό της κλήσης.

Η πρακτική αυτή, όπως προκύπτει από το σενάριο κλήσης και από τις απαντήσεις της Wind και της ΠΛΕΓΜΑ είναι εκτεταµένη, δηλαδή αφορά µεγάλο αριθµό συνδροµητών τηλεφωνίας, δεν περιορίζεται στην κλήση που αφορά η καταγγελία και πραγµατοποιείται µε σκοπό να παρακαµφθούν οι δηλώσεις των συνδροµητών που έχουν ενταχθεί στο µητρώο του αρ. 11 του ν. 3471/2006.

Όσον αφορά στην κλήση µε στοιχείο 6, γίνεται δεκτό ότι η πρακτική αφορά µικρότερο αριθµό συνδροµητών της Wind και οφείλεται σε αβλεψία χωρίς δόλο.

Συνεπώς, η Αρχή κρίνει ότι το αποτελεσµατικό, αναλογικό και αποτρεπτικό πρόστιµο που αρµόζει στην καταγγελία µε στοιχείο 5 είναι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και στην καταγγελία µε στοιχείο 6 είναι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Στις υπόλοιπες περιπώσεις η Αρχή αποφάσισε να:

1. Επιβάλλει την κύρωση της επίπληξης, σύµφωνα µε το άρθρο 58 παρ. 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679, για παράβαση του άρθρου 14 του Κανονισµού, σε σχέση µε τις καταγγελίες µε στοιχεία 01 και 02.

2. Επιβάλλει στην WIND, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, την κύρωση της προειδοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 1 α’ του ν. 2472/1997, σε συνδυασµό µε το άρθρο 13 παρ. 4 του ν. 3471/2006 για παράβαση του άρθρου 11 του ν. 3471/2006 σε σχέση µε τις καταγγελίες µε στοιχεία 03 και 04 και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. Η εταιρεία οφείλει να βελτιώσει τις διαδικασίες της ώστε να αποφευχθούν στο µέλλον παρόµοια περιστατικά και να ενηµερώσει την Αρχή εντός τριµήνου.

3. Επιβάλλει στην ΠΛΕΓΜΑ ΝΕΤ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ως εκτελούσα την επεξεργασία, την κύρωση της επίπληξης, σύµφωνα µε το άρθρο 58 παρ. 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679, για παράβαση του άρθρου 32 του Κανονισµού, σε σχέση µε την καταγγελία µε στοιχείο 04.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση 38/2019 στο dpa.gr

 

Πηγή: lawspot.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy