GDPR/ePrivacy: 25 καρφιά στο φέρετρο της παράνομης πολιτικής επικοινωνίας

Η προσέγγιση των αποφάσεων που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για το έτος 2020 χαρακτηρίζεται από ένα εντυπωσιακό εύρημα. Η παράνομη πολιτική επικοινωνία κυριαρχεί. Από τις 50 περίπου αποφάσεις οι οποίες έχουν αναρτηθεί για το απελθόν έτος, οι 25 αφορούν την κατάφαση παράνομων προωθητικών ενεργειών πολιτικού περιεχομένου. Τα δε επιβαλλόμενα πρόστιμα ανέρχονται αθροιστικά περίπου στο ύψος των 60.000 ευρώ, με το ανώτερο εξ αυτών να είναι 4.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΠΔΠΧ έχει προβεί στη δημοσίευση δύο κειμένων για τη διευκόλυνση πολιτικών και υποψηφίων ως προς την ορθή εφαρμογή των οικείων κανόνων: α) την Οδηγία 1/2010 σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας (Δεκέμβριος 2010), β) τις κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα (Μάρτιος 2019). Με τις τελευταίες επιχειρήθηκε η επικαιροποίηση των ρυθμίσεων της προαναφερθείσας Οδηγίας 1/2010, λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις οι οποίες επήλθαν στον Ν. 3471/2006 (ο οποίος ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2002/58/ΕΚ, γνωστή ως ePrivacy Directive), τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τη θέση σε ισχύ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, γνωστού ως GDPR.

Η μελέτη των εν λόγω αποφάσεων έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς αφορά συμβάντα που έλαβαν χώρα το εκλογικά πολυτάραχο 2019. Το τελευταίο, ως γνωστόν, ήταν μια έντονα εκλογική χρονιά, καθώς τον Μάιο του 2019 έλαβαν χώρα οι αυτοδιοικητικές εκλογές και οι ευρωεκλογές, ενώ τον Ιούλιο του 2019 πραγματοποιήθηκαν οι βουλευτικές εκλογές. Επομένως, οι συνθήκες δεν θα μπορούσαν να είναι ευνοϊκότερες για την τέλεια καταιγίδα πολιτικής επικοινωνίας. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων που απασχόλησαν την εποπτική αρχή, μία καταγγελία ήταν αρκετή για την άμεση κινητοποίησή της. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν δίστασε να προχωρήσει ακόμη και σε αυτεπάγγελτη εξέταση υπόθεσης και σε επιβολή προστίμου, παρά την απόσυρση της σχετικής καταγγελίας.

Οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από την ΑΠΔΠΧ αφορούν τους πιο συνήθεις τρόπους πολιτικής επικοινωνίας: α) αποστολή φακέλου με συμβατικό ταχυδρομείο, β) πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης με ανθρώπινη παρέμβαση, γ) αποστολή σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS) και δ) αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Μεταξύ των ως άνω αποφάσεων ξεχωρίζει η υπόθεση της μαζικής αποστολής φακέλων για πολιτική επικοινωνία οι οποίοι περιείχαν φύλλα τυπωμένα σε ανάγλυφη γραφή (braille), καθώς απευθύνονταν σε άτομα με προβλήματα όρασης.

Ως προς τους ισχυρισμούς των καταγγελθέντων προσώπων, αυτοί καλύπτουν όλο το φάσμα πιθανών ισχυρισμών, από την υποστήριξη της τήρησης του ρυθμιστικού πλαισίου μέχρι την επίκληση του ανθρώπινου ή τεχνικού σφάλματος. Ομοίως ποικίλλει ο επικαλούμενος τρόπος κτήσης των επίμαχων προσωπικών δεδομένων επικοινωνίας: απευθείας από το υποκείμενο, από δημοσίως προσβάσιμες ή ιδιωτικές πηγές και από τρίτους.
Αναφορικά με την ακτινογραφία των παραγόντων τους οποίους λαμβάνει υπόψη η ΑΠΔΠΧ για την επιμέτρηση των οικείων προστίμων, λεκτέα είναι τα εξής. Σε αυτούς, πέραν της τήρησης της νομοθεσίας, η οποία προφανώς πρωταγωνιστεί, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο βαθμός συνεργασίας που επιδεικνύουν οι καταγγελθέντες κατά την εξέλιξη της διαδικασίας ενώπιον της ΑΠΔΠΧ. Λαμβάνεται υπόψη δηλαδή το αν αυτοί ανταποκρίνονται στα αιτήματά της για παροχή πληροφοριών και αν εν γένει συμμετέχουν σε αυτή με τον τρόπο που αναμένεται. Επιπροσθέτως, θετικά εκτιμάται η λήψη ενεργειών συμμόρφωσης από το πρόσωπο που παραβίασε το ρυθμιστικό πλαίσιο, έστω και κατόπιν τέλεσης της παραβίασης, τη δωδεκάτη ώρα. Κρίσιμο είναι ακόμη αν έχει κατά το παρελθόν επιβληθεί σε βάρος του καταγγελθέντα άλλη διοικητική κύρωση από την εποπτική αρχή.

Δύναται να λεχθεί, λοιπόν, ότι κατόπιν αυτού του πρωτοφανούς μπαράζ αποφάσεων και συνακόλουθων προστίμων, έφθασε το τέλος της παράνομης πολιτικής επικοινωνίας; Δυστυχώς, δεν είμαστε ακόμη τόσο αισιόδοξοι. Σημειώνουμε πάντως πως οι επίμαχες 25 αποφάσεις δεν μπορούν παρά να θεωρηθούν ως 25 καρφιά στο φέρετρο των παράνομων προωθητικών ενεργειών πολιτικού περιεχομένου. Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μετά τη θέση σε εφαρμογή του GDPR και η κινητικότητα των εποπτικών αρχών, που διαρκώς αυξάνεται, νομοτελειακά θα περιορίσουν δραματικά το εξαιρετικά δυσάρεστο για πολλούς εκ των αποδεκτών του φαινόμενο.

Τέλος, για όσους επιθυμούν να έχουν ευρύτερη εποπτεία του οικείου ρυθμιστικού πλαισίου και των ζητημάτων που αναφύονται, πέραν των προαναφερθέντων κειμένων της ΑΠΔΠΧ, αξίζει να μνημονευθούν και οι πολύ πρόσφατες οδηγίες για την αποστολή μηνυμάτων και διενέργεια κλήσεων πολιτικού περιεχομένου / προώθησης υποψηφιοτήτων του Γραφείου Επιτρόπου Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου (Ιανουάριος 2021).

Ακολουθεί η πολύ συνοπτική απόδοση των 25 επίμαχων αποφάσεων με έμφαση σε επιλεγμένα σημεία. Το πλήρες κείμενό τους είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της ΑΠΔΠΧ, στη διεύθυνση www.dpa.gr.

Σύνοψη των αποφάσεων

Καρφί 1ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 10/2020 (email και SMS)

Το πρώτο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής δύο καταγγελιών. Οι προωθητικές ενέργειες έλαβαν χώρα μέσω της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) κατά την πρώτη καταγγελία και σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS) κατά τη δεύτερη καταγγελία. Ειδικά για τη δεύτερη καταγγελία, η καταγγείλασα ζήτησε να μη λαμβάνει εφεξής άλλα SMS, απαντώντας στο επίμαχο μήνυμα. Παρά ταύτα, έλαβε και νέο SMS, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα διαγραφής της από τις λίστες των παραληπτών, και χωρίς να αναγράφεται στο SMS ο αριθμός του αποστολέα. Και οι δυο καταγγείλαντες ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν καμία προηγούμενη σχέση με την καταγγελθείσα.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, η καταγγελθείσα ανέφερε για τις καταγγελίες ιδίως ότι: α) ουδέποτε τέθηκε ανάλογο ζήτημα για πολιτική επικοινωνία που πραγματοποίησε στο παρελθόν, β) απέκτησε τα στοιχεία επικοινωνίας των καταγγειλάντων στον προσωπικό κατάλογό της από τη συνδικαλιστική δράση της, τα οποία στοιχεία πάντως είναι δημόσια προσβάσιμα μέσω διαδικτυακής πύλης, γ) ως προς το SMS δεν υπήρχε τεχνική δυνατότητα απαντητικού μηνύματος διαγραφής μηνυμάτων, δ) η ενημερωτική ενέργειά της δεν ήταν ενοχλητική και δεν προκάλεσε ζημία, ε) οι καταγγελίες ήταν ανυπόστατες, διότι δεν έφεραν υπογραφή, στ) οι καταγγελίες έπασχαν από αοριστία, διότι δεν ανέφεραν το κείμενο email ή SMS τα οποία αφορούσαν, ζ) ο καταγγείλας πρέπει πρώτα να προσφύγει στον καταγγελθέντα και μετά στην ΑΠΔΠΧ.
Κατά την ΑΠΔΠΧ, όταν η πολιτική επικοινωνία πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, μέσω δημοσίων δικτύων επικοινωνίας, όπως είναι η περίπτωση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), η επικοινωνία προϋποθέτει κατά κανόνα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 3471/2006, την προηγούμενη συγκατάθεση του παραλήπτη. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πολιτική επικοινωνία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 Ν. 3471/2006, μόνο εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν αποκτηθεί νομίμως στο πλαίσιο προηγούμενης, παρόμοιας επαφής με τον παραλήπτη, ο δε παραλήπτης κατά τη συλλογή των δεδομένων ενημερώθηκε για τη χρήση τους με σκοπό την πολιτική επικοινωνία, του δόθηκε μάλιστα η δυνατότητα να εκφράσει αντίρρηση γι’ αυτήν την χρήση, αλλά δεν την εξέφρασε, β) ο αποστολέας οφείλει να παρέχει στον παραλήπτη τη δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα αντίρρησης με τρόπο εύκολο και σαφή, σε κάθε μήνυμα πολιτικής επικοινωνίας.
Κατά τα ως άνω, λοιπόν, η ΑΠΔΠΧ έκρινε ιδίως ότι: α) οι καταγγελίες εξετάζονται, όταν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται να είναι ιδιοχείρως ή ψηφιακά υπογεγραμμένες, β) η καταγγελθείσα είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση στα μηνύματα που αφορούσαν οι καταγγελίες, επομένως δεν ευσταθούσε ο ισχυρισμός περί αοριστίας, γ) δεν αποτελούσε προϋπόθεση για την καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ η προηγούμενη άσκηση δικαιώματος ενώπιον της καταγγελθείσας, δ) η καταγγελθείσα δεν είχε εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση των παραληπτών της πολιτικής επικοινωνίας της ούτε είχε υπάρξει προηγούμενη παρόμοια επαφή, αντίθετα τα στοιχεία επικοινωνίας είχαν αποκτηθεί στο πλαίσιο προηγούμενης συνδικαλιστικής δράσης, η οποία όμως δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη πολιτική δραστηριότητά της, ε) δεν παρείχετο στον παραλήπτη η δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα εναντίωσης, με τρόπο εύκολο και σαφή, σε κάθε μήνυμα SMS πολιτικής επικοινωνίας, παρείχετο όμως δικαίωμα εναντίωσης για την περίπτωση αποστολής email, στ) η καταγγελθείσα είχε γνώση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ζ) η καταγγελθείσα συνεργάστηκε με την ΑΠΔΠΧ, η) δεν είχε επιβληθεί σε βάρος της άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος της καταγγελθείσας επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ.

Καρφί 2ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 11/2020 (email και SMS)

Το δεύτερο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής δύο καταγγελιών. Οι προωθητικές ενέργειες έλαβαν χώρα στη μεν πρώτη καταγγελία μέσω της αποστολής σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS), στη δε δεύτερη καταγγελία μέσω της αποστολής σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS) και μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Αμφότεροι οι καταγγείλαντες ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν καμία προηγούμενη σχέση με τον καταγγελθέντα. Ειδικά η δεύτερη καταγγείλασα ζήτησε μέσω του σχετικού συνδέσμου τη διαγραφή της από τη λίστα αποδεκτών των οικείων emails, παρά ταύτα όμως έλαβε εκ νέου email.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, ο καταγγελθείς ανέφερε για τις καταγγελίες ιδίως ότι: α) τα στοιχεία επικοινωνίας των καταγγειλάντων ήταν αναρτημένα σε ιστοσελίδα και περιλαμβάνονταν σε έντυπους καταλόγους, β) σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παρείχετο η δυνατότητα διαγραφής, γ) αυτός γνώριζε το ισχύον νομικό πλαίσιο για την πολιτική επικοινωνία.
Η ΑΠΔΠΧ, επαναλαμβάνοντας το προαναφερθέν σκεπτικό της υπ’ αρ. 10/2020 απόφασής της για τη νομιμότητα της πολιτικής επικοινωνίας, έκρινε ιδίως ότι: α) ο καταγγελθείς δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε εξασφαλιστεί η απαιτούμενη προηγούμενη συγκατάθεση των παραληπτών των SMS και emails ή ότι είχε υπάρξει προηγούμενη παρόμοια επαφή, β) έλαβε χώρα αποστολή μηνυμάτων πολιτικού περιεχομένου σε παραλήπτες των οποίων οι διευθύνσεις ήταν δημοσιευμένες στο διαδίκτυο, γ) δεν παρείχετο στον παραλήπτη η δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα εναντίωσης, με τρόπο εύκολο και σαφή, σε κάθε SMS πολιτικής επικοινωνίας, δ) αναφορικά με τα emails, στα οποία φέρεται να υπήρχε σχετική δυνατότητα, η ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης δεν ήταν εν προκειμένω αποτελεσματική, ε) ο καταγγελθείς είχε γνώση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, στ) ο καταγγελθείς συνεργάστηκε ικανοποιητικά με τη ΑΠΔΠΧ, ζ) δεν είχε επιβληθεί σε βάρος του άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος του καταγγελθέντα επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ.

Καρφί 3ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 12/2020 (SMS)

Το τρίτο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής δύο καταγγελιών. Οι προωθητικές ενέργειες έλαβαν χώρα μέσω της αποστολής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS). Και οι δυο καταγγείλαντες ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν καμία προηγούμενη σχέση με τον καταγγελθέντα, καθώς και ότι ήταν αδύνατη η διαγραφή τους από τη λίστα των αποδεκτών των SMS, είτε τηλεφωνικά (πρώτος καταγγείλας) είτε με την αποστολή απαντητικού SMS (δεύτερος καταγγείλας).
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, ο καταγγελθείς ανέφερε για τις καταγγελίες ιδίως ότι: α) διατηρούσε μεγάλο αρχείο επαφών λόγω της μακροχρόνιας παρουσίας του στην πολιτική ζωή, β) με τηλεφωνική επικοινωνία ήταν δυνατή η διαγραφή από τη λίστα αποδεκτών, αλλά αυτή δεν κατέστη εφικτή εν προκειμένω λόγω ανθρωπίνου σφάλματος.
Η ΑΠΔΠΧ, επαναλαμβάνοντας το προαναφερθέν σκεπτικό της υπ’ αρ. 10/2020 απόφασής της για τη νομιμότητα της πολιτικής επικοινωνίας, έκρινε ιδίως ότι: α) ο καταγγελθείς δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε εξασφαλιστεί η απαιτούμενη προηγούμενη συγκατάθεση των παραληπτών των SMS ή ότι είχε υπάρξει προηγούμενη παρόμοια επαφή, β) δεν παρείχετο στον παραλήπτη η δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα εναντίωσης, με τρόπο εύκολο και σαφή, σε κάθε SMS πολιτικής επικοινωνίας, γ) ο καταγγελθείς είχε γνώση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, δ) ο καταγγελθείς δεν συνεργάστηκε ικανοποιητικά με τη ΑΠΔΠΧ, ε) δεν είχε επιβληθεί σε βάρος του άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος του επιβολή προστίμου ύψους 4.000 ευρώ.

Καρφί 4ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 13/2020 (SMS)

Το τέταρτο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής τεσσάρων καταγγελιών. Οι προωθητικές ενέργειες έλαβαν χώρα μέσω της αποστολής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS). Και οι τέσσερις καταγγείλαντες ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν καμία προηγούμενη σχέση με τον καταγγελθέντα.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, ο καταγγελθείς ανέφερε για τις καταγγελίες ιδίως ότι: α) ουδέποτε τέθηκε ανάλογο ζήτημα για την πολιτική επικοινωνία που πραγματοποίησε στο παρελθόν, β) οι καταγγελίες ήταν ανυπόστατες, λόγω του ότι δεν έφεραν ιδιόχειρη ή ηλεκτρονική υπογραφή, γ) οι καταγγείλαντες έπρεπε πρώτα να απευθυνθούν στον ίδιο και κατόπιν στην ΑΠΔΠΧ, δ) η αποστολή των επίμαχων SMS οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος, ε) γνώριζε τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στ) δεν προκλήθηκε ζημιά στους καταγγείλαντες, ζ) προσπάθησε να άρει τις σχετικές συνέπειες με τη μη αποστολή άλλων μηνυμάτων.
Η ΑΠΔΠΧ, επαναλαμβάνοντας το προαναφερθέν σκεπτικό της υπ’ αρ. 10/2020 απόφασής της για τη νομιμότητα της πολιτικής επικοινωνίας, έκρινε ιδίως ότι: α) καταγγελίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά εξετάζονται, χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά υπογεγραμμένες, β) δεν αποτελούσε προϋπόθεση για την καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ η προηγούμενη άσκηση δικαιώματος ενώπιον του καταγγελθέντα, γ) ο καταγγελθείς δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε εξασφαλιστεί η απαιτούμενη προηγούμενη συγκατάθεση των παραληπτών των SMS ή ότι είχε υπάρξει προηγούμενη παρόμοια επαφή, δ) ο καταγγελθείς δεν συνεργάστηκε με την ΑΠΔΠΧ ως προς την πληροφόρησή της για τον ακριβή αριθμό των παραληπτών των SMS που απέστειλε, παρά το ότι του ζητήθηκε, ε) δεν παρείχετο στον παραλήπτη η δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα εναντίωσης, με τρόπο εύκολο και σαφή, σε κάθε SMS πολιτικής επικοινωνίας, στ) ο καταγγελθείς είχε γνώση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, ζ) δεν είχε επιβληθεί σε βάρος του άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος του επιβολή προστίμου ύψους 3.500 ευρώ.

Καρφί 5ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 14/2020 (email)

Το πέμπτο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας δημοτικού συμβούλου στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής μίας καταγγελίας. Η προωθητική ενέργεια έλαβε χώρα μέσω της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). H καταγγείλασα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία προηγούμενη σχέση με την καταγγελθείσα.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, η καταγγελθείσα ανέφερε για την καταγγελία ιδίως ότι: α) ουδέποτε στη ζωή της είχε πολιτική δράση ή υπήρξε πολιτικό πρόσωπο, όντας για πρώτη φορά υποψήφια στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019, β) τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την επικοινωνία προέρχονταν από νόμιμες πηγές (επαγγελματικούς καταλόγους, μητρώο επαγγελματικού συλλόγου, στοιχεία επαγγελματικών καρτών, δικόγραφα, βιογραφικά σημειώματα), γ) σκοπός της επικοινωνίας ήταν η ενημέρωση συναδέλφων που ήταν εγγεγραμμένοι στο οικείο μητρώο, δ) τα ηλεκτρονικά μηνύματα στάλθηκαν αποκλειστικά σε συναδέλφους της μέσω ειδικής πλατφόρμας, ε) σε κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη υπήρχε η δυνατότητα απεγγραφής από τη λίστα παραληπτών, στ) αν δεν μπορεί ο υποψήφιος να ενημερώνει για την υποψηφιότητά του, ο υποψήφιος θα στερείται τη δυνατότητα ενάσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι και ο πολίτης την ορθή ενάσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν.
Η ΑΠΔΠΧ, επαναλαμβάνοντας το προαναφερθέν σκεπτικό της υπ’ αρ. 10/2020 απόφασής της για τη νομιμότητα της πολιτικής επικοινωνίας, έκρινε ιδίως ότι: α) δεν είχε ληφθεί προηγούμενη συγκατάθεση των παραληπτών των μηνυμάτων πολιτικής επικοινωνίας, β) τα στοιχεία επικοινωνίας των παραληπτών των μηνυμάτων είχαν αποκτηθεί στο πλαίσιο επαγγελματικής σχέσης η οποία δεν σχετίζεται με την πολιτική δραστηριότητα, γ) παρασχέθηκε στους παραλήπτες το δικαίωμα εναντίωσης, δ) η καταγγελθείσα ανταποκρίθηκε στο αίτημα της καταγείλασας προς ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας και την προέλευση των δεδομένων της, έστω και εν μέρει, ε) η καταγγελθείσα συνεργάστηκε με την ΑΠΔΠΧ, στ) δεν είχε επιβληθεί στο παρελθόν διοικητική κύρωση σε βάρος της, ζ) η καταγγελθείσα δεν ήταν πολιτικό πρόσωπο ούτε είχε υπάρξει στο παρελθόν υποψήφια σε εκλογική αναμέτρηση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αυτή αποφάσισε τη σε βάρος της επιβολή της κύρωσης της προειδοποίησης.

Καρφί 6ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 17/2020 (SMS)

Το έκτο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής μίας καταγγελίας. Η προωθητική ενέργεια έλαβε χώρα μέσω της αποστολής σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS). Ο καταγγείλας ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία προηγούμενη σχέση με τον καταγγελθέντα.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, ο καταγγελθείς ανέφερε για την καταγγελία ιδίως ότι: α) η αποστολή των μηνυμάτων έγινε από συνεργάτες του σε λίστα αποδεκτών που τηρούσε σε αρχείο με πολιτικούς φίλους του, λόγω της μακρόχρονης παρουσίας του στην πολιτική, οι οποίοι είχαν συγκατατεθεί για τη λήψη αυτών, β) ο τηλεφωνικός αριθμός του καταγγείλαντος υπήρχε στο εν λόγω αρχείο, αντιστοιχούσε όμως σε άλλο φυσικό πρόσωπο, ενώ ο καταγγελθείς δεν γνώριζε ότι ακολούθως είχε λάβει χώρα αλλαγή του χρήστη του εν λόγω τηλεφωνικού αριθμού, ώστε να ενημερώσει το αρχείο του.
Η ΑΠΔΠΧ, επαναλαμβάνοντας το προαναφερθέν σκεπτικό της υπ’ αρ. 10/2020 απόφασής της για τη νομιμότητα της πολιτικής επικοινωνίας, έκρινε ιδίως ότι: α) ο καταγγελθείς προσκόμισε στοιχεία που αποδεικνύουν τη λήψη συγκατάθεσης για τον παλαιότερο κάτοχο του τηλεφωνικού αριθμού, β) ο καταγγελθείς δεν προσκόμισε όμως στοιχεία για άλλα πρόσωπα στα οποία απέστειλε μηνύματα πολιτικής επικοινωνίας και δεν παρείχε πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό τους, γ) δεν παρείχετο στον παραλήπτη η δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα εναντίωσης, με τρόπο εύκολο και σαφή, σε κάθε SMS πολιτικής επικοινωνίας, δ) δεν υπήρχε εύκολος τρόπος αναζήτησης στοιχείων του καταγγελθέντα, ώστε να μπορούν να ασκηθούν τα σχετικά προς αυτόν δικαιώματα, ε) ο καταγγελθείς είχε γνώση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, στ) ο καταγγελθείς δεν συνεργάστηκε ικανοποιητικά με τη ΑΠΔΠΧ, αφού δεν απάντησε στην αρχική πρόσκλησή της, ζ) δεν είχε επιβληθεί σε βάρος του άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος του επιβολή προστίμου ύψους 1.000 ευρώ.

Καρφί 7ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 19/2020 (SMS)

Το έβδομο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής τριών καταγγελιών. Οι προωθητικές ενέργειες έλαβαν χώρα μέσω της αποστολής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS). Και οι τρεις καταγγείλασες ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν καμία προηγούμενη σχέση με την καταγγελθείσα.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, η καταγγελθείσα ανέφερε για τις καταγγελίες ιδίως ότι η αποστολή των μηνυμάτων έγινε εκ παραδρομής, λόγω λανθασμένης πληκτρολόγησης τηλεφωνικών αριθμών κατά την καταχώρισή τους στην πλατφόρμα μαζικής αποστολής των SMS που χρησιμοποιήθηκε.
Η ΑΠΔΠΧ, επαναλαμβάνοντας το προαναφερθέν σκεπτικό της υπ’ αρ. 10/2020 απόφασής της για τη νομιμότητα της πολιτικής επικοινωνίας, έκρινε ιδίως ότι: α) η καταγγελθείσα δεν προσκόμισε στοιχεία που αποδεικνύουν τη λήψη συγκατάθεσης των παραληπτών SMS ή ότι είχε υπάρξει προηγούμενη παρόμοια επαφή, β) η καταγγελθείσα δεν προσκόμισε στοιχεία για άλλα πρόσωπα στα οποία απέστειλε μηνύματα πολιτικής επικοινωνίας και δεν παρείχε πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό τους, γ) δεν παρείχετο στον παραλήπτη η δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα εναντίωσης, με τρόπο εύκολο και σαφή, σε κάθε SMS πολιτικής επικοινωνίας, δ) δεν υπήρχε εύκολος τρόπος αναζήτησης των στοιχείων της καταγγελθείσας, ώστε να μπορούν να ασκηθούν τα σχετικά προς αυτόν δικαιώματα, ε) η καταγγελθείσα είχε ή πάντως όφειλε να έχει γνώση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, στ) η καταγγελθείσα συνεργάστηκε ικανοποιητικά με τη ΑΠΔΠΧ, ζ) δεν είχε επιβληθεί σε βάρος της άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος της επιβολή προστίμου ύψους 2.500 ευρώ.

Καρφί 8ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 24/2020 (τηλεφωνική κλήση)

Το όγδοο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής μίας καταγγελίας. Οι προωθητικές ενέργειες έλαβαν χώρα μέσω τηλεφωνικών κλήσεων με ανθρώπινη παρέμβαση σε προσωπικό κινητό τηλέφωνο. Ο καταγγείλας ισχυρίστηκε ιδίως ότι: α) ο τηλεφωνικός αριθμός του ήταν καταχωρημένος στο ειδικό μητρώο του άρθρου 11 Ν. 3471/2006 για τη μη πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών, β) η καταγγελθείσα δεν παρείχε καμία πληροφορία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, γ) δεν έλαβε καμία απάντηση στην επιστολή διαμαρτυρίας και άσκησης δικαιωμάτων πρόσβασης, καθώς και ενημέρωσης, προς την καταγγελθείσα.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, η καταγγελθείσα ανέφερε για την καταγγελία ιδίως ότι : α) οι κλήσεις έγιναν εκ παραδρομής λόγω λάθους, καθώς τα προσωπικά δεδομένα του καταγγείλαντος δεν υπήρχαν στη βάση δεδομένων του γραφείου της, β) οι τηλεφωνικές κλήσεις πραγματοποιήθηκαν από ομάδα εθελοντριών που καλούσαν φίλους και τρίτα πρόσωπα, γ) δεν είχε ζητηθεί το μητρώο του άρθρου 11 Ν. 3471/2006 από κανέναν τηλεπικοινωνιακό πάροχο.
Κατά την ΑΠΔΠΧ, η υποχρέωση ικανοποίησης του δικαιώματος πρόσβασης προβλέπεται στο άρθρο 15 GDPR. Περαιτέρω, για τις τηλεφωνικές κλήσεις πολιτικού περιεχομένου με ανθρώπινη παρέμβαση που πραγματοποιούνται μέσω δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, καθώς και τηλεφωνικών κλήσεων με ανθρώπινη παρέμβαση που πραγματοποιούνται μέσω υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών, όπως Viber, Whatsapp, Skype, FaceΤime, όταν οι κλήσεις πραγματοποιούνται σε τηλεφωνικούς αριθμούς που ανήκουν σε συνδρομητές του δημοσίου δικτύου επικοινωνιών, αυτές επιτρέπονται και χωρίς συγκατάθεση του καλούμενου, εκτός αν ο καλούμενος έχει προηγουμένως δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να δέχεται τέτοιες κλήσεις (σύστημα «opt-out»), σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 3471/2006.
Ειδικότερα, σε εφαρμογή του συστήματος του «opt-out», τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να απευθύνουν τις αντιρρήσεις τους, όσον αφορά τη μη πραγματοποίηση τηλεφωνικών διαφημιστικών κλήσεων με ανθρώπινη παρέμβαση, είτε ειδικά, απευθείας στον εκάστοτε διαφημιζόμενο, είτε γενικά, μέσω της εγγραφής τους στον ειδικό κατάλογο συνδρομητών του παρόχου υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας. Σε αυτή την κατεύθυνση, προβλέπεται η δημιουργία μητρώου «opt-out» σε κάθε πάροχο και ο συνδρομητής μπορεί να δηλώσει ατελώς στον δικό του πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει τηλεφωνικές κλήσεις για απευθείας εμπορική προώθηση. Έτσι, για την πολιτική επικοινωνία μέσω τηλεφωνικών κλήσεων με ανθρώπινη παρέμβαση οι καλούντες πρέπει να λαμβάνουν από όλους τους παρόχους επικαιροποιημένα αντίγραφα των μητρώων του άρθρου 11 Ν. 3471/2006 και να εξασφαλίζουν ότι έχουν διαθέσιμες τις δηλώσεις των συνδρομητών που έχουν πραγματοποιηθεί έως τριάντα ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της τηλεφωνικής κλήσης. Περαιτέρω, κατά τη διενέργεια μιας τηλεφωνικής κλήσης ο καλών πρέπει να ενημερώνει για την ταυτότητά του, να μην αποκρύπτει ή παραποιεί τον αριθμό καλούντος και να ενημερώνει τουλάχιστον για τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης.
Κατά τα ως άνω, λοιπόν, η ΑΠΔΠΧ έκρινε ιδίως ότι: α) η καταγγελθείσα δεν είχε λάβει, πριν την πραγματοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων, τα μητρώα «opt-out» των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, προκειμένου να εξαιρεί από τις προωθητικές τηλεφωνικές ενέργειες εκείνους τους τηλεφωνικούς αριθμούς για τους οποίους δεν είχε ειδική προς τούτο συγκατάθεση, β) η καταγγελθείσα δεν υπέβαλε κανένα στοιχείο το οποίο να καταδεικνύει ότι πραγματοποιούσε τηλεφωνικές κλήσεις μόνο σε αριθμούς για τους οποίους είχε ειδική προς τούτο συγκατάθεση, γ) η καταγγελθείσα δεν παρείχε αναλυτικές πληροφορίες στην ΑΠΔΠΧ για τις ακριβείς διαδικασίες που ακολούθησε στο πλαίσιο της πολιτικής επικοινωνίας, δ) η καταγγελθείσα δεν παρείχε, κατά την πραγματοποίηση των τηλεφωνικών κλήσεων, ενημέρωση στον καλούμενο σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων του, ε) η καταγγελθείσα δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης του καταγγείλαντος, στ) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος της άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αυτή αποφάσισε τη σε βάρος της επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ.

Καρφί 9ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 28/2020 (SMS)

Το ένατο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής μίας καταγγελίας. Η προωθητική ενέργεια έλαβε χώρα μέσω της αποστολής σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS), σε απάντηση του οποίου η καταγγείλασα, όπως ισχυρίστηκε, ζήτησε με απαντητικό SMS την άμεση διαγραφή των προσωπικών στοιχείων της.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, η καταγγελθείσα ανέφερε για τις καταγγελίες ιδίως ότι: α) τα στοιχεία της καταγγείλασας αποκτήθηκαν από την ίδια, β) σε όλα τα SMS τα οποία απέστειλε παρέθεσε τον προσωπικό της αριθμό κινητού τηλεφώνου, ώστε οι παραλήπτες να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί της για οποιοδήποτε ζήτημα, γ) κατόπιν της λήψης του αιτήματος διαγραφής της καταγγείλασας, η καταγγελθείσα προχώρησε στην διαγραφή των στοιχείων επικοινωνίας της, δ) η μαζική αποστολή SMS έγινε με τη συνεργασία υπηρεσίας μαζικής αποστολής μηνυμάτων, ε) η μαζική αποστολή SMS έγινε αποκλειστικά σε φίλους, γνωστούς και εν γένει άτομα του κοινωνικού και επαγγελματικού κύκλου της καταγγελθείσας.
Η ΑΠΔΠΧ, επαναλαμβάνοντας το προαναφερθέν σκεπτικό της υπ’ αρ. 10/2020 απόφασής της για τη νομιμότητα της πολιτικής επικοινωνίας και λαμβάνοντας υπόψη της την υποχρέωση ικανοποίησης του δικαιώματος διαγραφής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 GDPR, έκρινε ιδίως ότι: α) η καταγγελθείσα δεν προσκόμισε στοιχεία που αποδεικνύουν τη λήψη συγκατάθεσης των παραληπτών SMS ή ότι είχε υπάρξει προηγούμενη παρόμοια επαφή, εν προκειμένω δε τα προσωπικά δεδομένα της καταγγείλασας συλλέχθηκαν στο πλαίσιο επαγγελματικής σχέσης, η οποία δεν σχετίζεται με πολιτική δραστηριότητα, β) η καταγγελθείσα δεν παρείχε πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό των παραληπτών των μηνυμάτων, γ) παρείχετο η δυνατότητα στους παραλήπτες να ασκήσουν το δικαίωμα αντίρρησης, δεδομένου ότι η καταγγελθείσα παρέθετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου της στα SMS πολιτικής επικοινωνίας, χωρίς όμως να υφίσταται σαφή αναφορά στη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος, δ) η καταγγελθείσα παρέλειψε να ενημερώσει την καταγγείλασα σχετικά με ενέργεια που πραγματοποίησε κατόπιν του αιτήματος διαγραφής το οποίο η τελευταία υπέβαλε, ε) η καταγγελθείσα συνεργάστηκε ικανοποιητικά με τη ΑΠΔΠΧ, στ) δεν είχε επιβληθεί σε βάρος της άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος της επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ.

Καρφί 10ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 29/2020 (συμβατικό ταχυδρομείο)

Το δέκατο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής μίας καταγγελίας. Η προωθητική ενέργεια έλαβε χώρα με την αποστολή φακέλου με σταυρωμένα ψηφοδέλτια, μέσω συμβατικού ταχυδρομείου. Η καταγγείλασα ισχυρίστηκε ιδίως ότι: α) απέστειλε email στον καταγγελθέντα, με το οποίο ζήτησε την ενημέρωσή της για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων της, δεδομένου ότι δεν του είχε χορηγήσει η ίδια τα στοιχεία της, χωρίς όμως να λάβει απάντηση, β) έλαβε χώρα και τηλεφωνική επικοινωνία της με το γραφείο του καταγγελθέντα για να λάβει σχετική ενημέρωση, δεν της δόθηκε όμως καμία απάντηση, γ) η ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία της εστάλη ο φάκελος δεν περιλαμβάνεται ούτε στους εκλογικούς καταλόγους ούτε σε κάποιους δημόσια προσβάσιμους τηλεφωνικούς (π.χ. ο κατάλογος του ΟΤΕ) ή επαγγελματικούς καταλόγους (π.χ. ο Χρυσός Οδηγός) ή καταλόγους εμπορικών εκθέσεων, καθώς και σε μητρώα που καθίστανται εκ του νόμου δημόσια προσβάσιμα.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, ο καταγγελθείς ανέφερε για τις καταγγελίες ιδίως ότι: α) δεν γνώριζε με βεβαιότητα με ποιον τρόπο και πότε πραγματοποιήθηκε τόσο η συλλογή των προσωπικών δεδομένων της καταγγείλασας όσο και η σχετική επικοινωνία, καθώς και ποιος ήταν ο αποστολέας, δεδομένου ότι ήταν υποψήφιος δήμαρχος και προωθητικό υλικό απέστειλαν και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, β) η διεύθυνσή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δόθηκε στην ΑΠΔΠΧ από την καταγγείλασα και στην οποία τον αναζήτησε αρχικά η ΑΠΔΠΧ ήταν εσφαλμένη, γ) η ορθή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ήταν αυτή που γνωστοποίησε με τις εξηγήσεις του στην ΑΠΔΠΧ, δεν επιθυμούσε όμως αυτή να μη γνωστοποιηθεί στην καταγγείλασα.
Κατά την ΑΠΔΠΧ, νομική βάση για την πολιτική επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου μπορεί να αποτελέσει η συγκατάθεση των υποκειμένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. α΄ GDPR ή το υπέρτερο έννομο συμφέρον αυτού που προβαίνει στην πολιτική επικοινωνία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ΄ GDPR, εφόσον πρόκειται για απλά δεδομένα. Τα τελευταία πρέπει να προέρχονται από νόμιμες πηγές, δηλαδή να έχουν συλλεγεί με νόμιμο τρόπο και η χρήση τους να μην είναι ασυμβίβαστη με το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας. Τέτοιες πηγές είναι οι εξής: α) οι δημόσια προσβάσιμοι κατάλογοι, τηλεφωνικοί (π.χ. ο κατάλογος του ΟΤΕ), επαγγελματικοί κατάλογοι (π.χ. ο Χρυσός Οδηγός), οι κατάλογοι εμπορικών εκθέσεων καθώς και μητρώα που καθίστανται εκ του νόμου δημόσια προσβάσιμα (π.χ. το Γενικό Εμπορικό Μητρώο), β) οι εκλογικοί κατάλογοι υπό προϋποθέσεις. Περαιτέρω, σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας οφείλει πριν από την πραγματοποίηση της πολιτικής επικοινωνίας να συμβουλεύεται το μητρώο του άρθρου 13 παρ. 3 Ν. 2472/1997, το οποίο τηρεί η ΑΠΔΠΧ, και στο οποίο εγγράφονται όσα πρόσωπα δεν επιθυμούν τα στοιχεία τους να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για διαφημιστικούς σκοπούς μέσω ταχυδρομείο. Τέλος, η υποχρέωση ικανοποίησης του δικαιώματος πρόσβασης προβλέπεται στο άρθρο 16 GDPR.
Κατά τα ως άνω λοιπόν, η ΑΠΔΠΧ έκρινε ιδίως ότι: α) δεν προέκυψε ότι ο φάκελος εστάλη από τον ίδιο τον καταγγελθέντα για την προώθηση της υποψηφιότητάς του και κατ’ επέκταση δεν τεκμηριώνεται παράβαση εκ μέρους του σχετικά με αποστολή μη ζητηθείσας πολιτικής επικοινωνίας, β) ο καταγγελθείς δεν απάντησε στο αίτημα πρόσβασης, το οποίο άσκησε η καταγγείλασα τόσο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και τηλεφωνικά, γ) ο καταγγελθείς δεν παρείχε στην ΑΠΔΠΧ πληροφορίες αναφορικά με την ενημέρωση που παρείχε στους παραλήπτες για τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης, δ) ο καταγγελθείς δεν παρείχε πληροφορίες στην ΑΠΔΠΧ σχετικά με ενέργειες του για την ενημέρωση των παραληπτών ως προς το μέσο επικοινωνίας μαζί του, δεδομένου ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτού, η οποία υπήρχε ευρέως στο διαδίκτυο, ήταν εσφαλμένη, ε) ο καταγγελθείς συνεργάστηκε με τη ΑΠΔΠΧ, στ) δεν είχε επιβληθεί σε βάρος του άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος του επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ.

Καρφί 11ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 34/2020 (SMS)

Το ενδέκατο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής μίας καταγγελίας. Οι προωθητικές ενέργειες έλαβαν χώρα μέσω της αποστολής σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS). Ο καταγγείλας ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία προηγούμενη σχέση με την καταγγελθείσα.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, η καταγγελθείσα ανέφερε για την καταγγελία ιδίως ότι: α) ήταν και μέλος επαγγελματικού επιμελητηρίου, β) πηγή άντλησης των στοιχείων του καταγγείλαντος ήταν το εν λόγω επιμελητήριο, τα μητρώα του οποίου είχαν καταστεί εκ του νόμου δημόσια προσβάσιμα, γ) πριν την αποστολή οποιουδήποτε μηνύματος αυτή προέβη στον έλεγχο του μητρώου του άρθρου 13 παρ. 3 Ν. 2472/1997 και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε καταχώρηση για τον καταγγείλαντα, δ) στον καταγγείλαντα δόθηκε η δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης του με τρόπο εύκολο και σαφή, αφού σε κάθε SMS που έλαβε υπήρξε η επιλογή διαγραφής του από την λίστα παραληπτών, ενέργεια όμως στην οποία αυτός ουδέποτε προέβη.
Η ΑΠΔΠΧ, επαναλαμβάνοντας το προαναφερθέν σκεπτικό της υπ’ αρ. 10/2020 απόφασής της για τη νομιμότητα της πολιτικής επικοινωνίας, έκρινε ιδίως ότι: α) η καταγγελθείσα δεν προσκόμισε στοιχεία που αποδεικνύουν τη λήψη συγκατάθεσης του παραλήπτη SMS ή ότι είχε υπάρξει προηγούμενη παρόμοια επαφή, β) αναφορικά με τον ισχυρισμό της καταγγελθείσας ότι πριν την αποστολή οποιουδήποτε μηνύματος προέβη στον έλεγχο του μητρώου του άρθρου 13 παρ. 3 Ν. 2472/1997, το εν λόγω μητρώο αφορά στην αποστολή έντυπου διαφημιστικού υλικού, και όχι τα ηλεκτρονικά μέσα, γ) η καταγγελθείσα δεν προσδιόρισε στην ΑΠΔΠΧ τον ακριβή αριθμό των μηνυμάτων τα οποία εστάλησαν, δ) παρείχετο στον παραλήπτη η δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα εναντίωσης, με τρόπο εύκολο και σαφή, σε κάθε SMS πολιτικής επικοινωνίας, ε) η καταγγελθείσα συνεργάστηκε με την ΑΠΔΠΧ, ζ) δεν είχε επιβληθεί σε βάρος της άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος της επιβολή προστίμου ύψους 2.000 ευρώ.

Καρφί 12ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 35/2020 (SMS)

Το δωδέκατο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής μίας καταγγελίας. Η προωθητική ενέργεια έλαβε χώρα μέσω της αποστολής σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS). Ο καταγγείλας ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία προηγούμενη σχέση με τον καταγγελθέντα.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, ο καταγγελθείς ανέφερε για την καταγγελία ιδίως ότι: α) για την ενημέρωση περί της υποψηφιότητάς του στις εκλογές, απέστειλε SMS σε τηλεφωνικούς αριθμούς οικείων του, όπως και στον καταγγείλαντα, με τον οποίο υπήρχε συνεργασία σε επαγγελματικό πλαίσιο και σχέση οικειότητας, β) η αποστολή του συγκεκριμένου SMS δεν έγινε στο πλαίσιο πολιτικής επικοινωνίας, αλλά μιας φιλικής επικοινωνίας, με σκοπό την ενημέρωση για την επικείμενη υποψηφιότητά του στις εκλογές, δηλαδή στο πλαίσιο προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας, γ) ο λόγος για τον οποίο δεν πρόσθεσε στο SMS το οποίο απέστειλε τη δυνατότητα διαγραφής, ήταν γιατί δεν είχε σκοπό να αποστείλει άλλο, οπότε και θεώρησε ότι δεν χρειαζόταν, δοθέντος ότι οι περιορισμοί στον αριθμό των χαρακτήρων ενός SMS είναι αυστηροί.
Η ΑΠΔΠΧ, επαναλαμβάνοντας το προαναφερθέν σκεπτικό της υπ’ αρ. 10/2020 απόφασής της για τη νομιμότητα της πολιτικής επικοινωνίας, έκρινε ιδίως ότι: α) ο καταγγελθείς δεν προσκόμισε στοιχεία που αποδεικνύουν τη λήψη συγκατάθεσης του παραλήπτη SMS ή ότι είχε υπάρξει προηγούμενη παρόμοια επαφή, η οποία να σχετίζεται όμως με τη συγκεκριμένη πολιτική δραστηριότητά του, β) ο καταγγελθείς δεν κατέδειξε ότι ακολούθησε διαδικασίες, αναφορικά με την αποστολή μηνυμάτων για σκοπούς πολιτικής επικοινωνίας, οι οποίες να διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις νομιμότητας, γ) ο καταγγελθείς δεν προσκόμισε σχετικά στοιχεία για άλλα πρόσωπα στα οποία απέστειλε μηνύματα πολιτικής επικοινωνίας, ούτε παρείχε στην ΑΠΔΠΧ πληροφορία αναφορικά με τον ακριβή αριθμό παραληπτών των μηνυμάτων αυτών, δ) δεν δόθηκε στον καταγγείλαντα η δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα εναντίωσης, με τρόπο εύκολο και σαφή, ε) ο καταγγελθείς συνεργάστηκε με την ΑΠΔΠΧ, στ) δεν είχε επιβληθεί σε βάρος του άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος του επιβολή προστίμου ύψους 2.000 ευρώ.

Καρφί 13ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 36/2020 (SMS)

Το δέκατο τρίτο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής μίας καταγγελίας. Η προωθητική ενέργεια έλαβε χώρα μέσω της αποστολής σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS). Ο καταγγείλας ισχυρίστηκε ότι δεν είχαν καμία προηγούμενη σχέση με τον καταγγελθέντα.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, ο καταγγελθείς ανέφερε για την καταγγελία ιδίως ότι: α) στην προσπάθεια επικοινωνίας και γνωστοποίησης της βουλευτικής του υποψηφιότητας ως ελεύθερος επαγγελματίας αποφάσισε να επιδιώξει την επαφή με ηλεκτρονικά μέσα αποκλειστικά και μόνο με τους συναδέλφους, οι οποίοι κατά το παρελθόν είχαν λάβει πρόσκληση να συμμετέχουν σε ομιλίες, διαλέξεις και δραστηριότητές του, β) το επίμαχο SMS ίσως εστάλη σε χιλιάδες παραλήπτες, γ) ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του καταγγείλαντα αναγράφεται στον ιστότοπο συλλόγου και είχε στο παρελθόν χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων, στο πλαίσιο σχετικών εκδηλώσεων στις οποίες ο καταγγείλας είχε συμμετάσχει, δ) σε κάθε μήνυμα αναφερόταν η δυνατότητα διαγραφής με τη χρήση σχετικού συνδέσμου.
Η ΑΠΔΠΧ, επαναλαμβάνοντας το προαναφερθέν σκεπτικό της υπ’ αρ. 10/2020 απόφασής της για τη νομιμότητα της πολιτικής επικοινωνίας, έκρινε ιδίως ότι: α) ο καταγγελθείς δεν προσκόμισε στοιχεία που αποδεικνύουν τη λήψη συγκατάθεσης του παραλήπτη μηνυμάτων SMS ή ότι είχε υπάρξει προηγούμενη παρόμοια επαφή, η οποία να σχετίζεται όμως με τη συγκεκριμένη πολιτική δραστηριότητά του, β) ο καταγγελθείς δεν κατέδειξε ότι ακολούθησε διαδικασίες, αναφορικά με την αποστολή μηνυμάτων για σκοπούς πολιτικής επικοινωνίας, οι οποίες να διασφαλίζουν ότι πληρούνται οι οικείς προϋποθέσεις νομιμότητας, γ) πραγματοποιήθηκε αποστολή μηνυμάτων πολιτικού περιεχομένου σε παραλήπτες των οποίων τα στοιχεία επικοινωνίας ήταν δημοσιευμένα στο διαδίκτυο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη από τον αποστολέα αν υπάρχει προς τούτο προηγούμενη συγκατάθεση ή προηγούμενη σχέση, δ) ο καταγγελθείς δεν προσκόμισε σχετικά στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των παραληπτών μηνυμάτων πολιτικής επικοινωνίας και τη συχνότητα των μηνυμάτων αυτών, αν και ανέφερε ότι ενδεχομένως ήταν χιλιάδες, ε) δόθηκε στον καταγγείλαντα η δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης, με τρόπο εύκολο και σαφή, στ) ο καταγγελθείς συνεργάστηκε με την ΑΠΔΠΧ, ζ) δεν είχε επιβληθεί σε βάρος του άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος του επιβολή προστίμου ύψους 2.000 ευρώ.

Καρφί 14ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 37/2020 (SMS)

Το δέκατο τέταρτο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής μίας καταγγελίας. Η προωθητική ενέργεια έλαβε χώρα μέσω της αποστολής σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS). Ο καταγγείλας ισχυρίστηκε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον εμπλεκόμενο τηλεφωνικό αριθμό και ότι σε σχετική ερώτησή του, του ανέφεραν ως πηγή του τηλεφωνικού αριθμού του περιφερειακό τμήμα επαγγελματικού οργάνου στο οποίο ήταν παλαιότερα εγγεγραμμένος λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, ο καταγγελθείς ανέφερε για την καταγγελία ιδίως ότι: α) οι παραλήπτες των SMS που απέστειλε στο πλαίσιο γνωστοποίησης της υποψηφιότητάς του προέκυψαν μετά από επιλογή των επαφών του κινητού τηλεφώνου του, καθώς και από τα αντίστοιχα μηνύματα που είχε στείλει στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2015, β) στο SMS που απέστειλε αναφερόταν το σταθερό τηλέφωνο του γραφείου του, ώστε, σε περίπτωση ενόχλησης, να μπορεί ο παραλήπτης να ζητήσει την εξαίρεση από πιθανή επόμενη αποστολή, γ) ορισμένα από τα στοιχεία του οικείου καταλόγου προέκυψαν από συναδέλφους του καταγγελθέντος, μέλη του επαγγελματικού οργάνου, καθώς προ των εκλογών του 2015 συμμετείχε στην επιτροπή του περιφερειακού τμήματος, δ) στην επικοινωνία με τον καταγγείλαντα αναγνωρίστηκε το λάθος και αυτός εξαιρέθηκε από τον κατάλογο παραληπτών, ε) θεωρεί ότι υπάρχει προηγούμενη επαφή και σχέση με τον καταγγείλαντα, στ) ο καταγγείλας είχε λάβει αντίστοιχο μήνυμα και στις εκλογές του 2015 χωρίς να διαμαρτυρηθεί.
Η ΑΠΔΠΧ, επαναλαμβάνοντας το προαναφερθέν σκεπτικό της υπ’ αρ. 10/2020 απόφασής της για τη νομιμότητα της πολιτικής επικοινωνίας, έκρινε ιδίως ότι: α) ο καταγγελθείς δεν είχε λάβει συγκατάθεση του παραλήπτη μηνύματος SMS, ούτε είχε υπάρξει προηγούμενη παρόμοια επαφή, η οποία να σχετίζεται όμως με τη συγκεκριμένη πολιτική δραστηριότητά του, β) ο καταγγελθείς δεν προσδιόρισε στην ΑΠΔΠΧ τον ακριβή αριθμό των μηνυμάτων τα οποία εστάλησαν, γ) δόθηκε στον καταγγείλαντα η δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα εναντίωσης, με τρόπο εύκολο και σαφή, το οποίο αυτός άσκησε τηλεφωνικά και ο καταγγελθείς ανταποκρίθηκε, δ) ο καταγγελθείς, λόγω ιδιότητας, είχε πλήρη γνώση του ισχύοντος νομικού πλαισίου για την πολιτική επικοινωνία, ε) ο καταγγελθείς συνεργάστηκε με την ΑΠΔΠΧ, στ) δεν είχε επιβληθεί σε βάρος του άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, Η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος του επιβολή προστίμου ύψους 1.000 ευρώ.

Καρφί 15ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 38/2020 (email)

Το δέκατο πέμπτο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής μίας καταγγελίας. Η προωθητική ενέργεια έλαβε χώρα μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Ο καταγγείλας ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία προηγούμενη σχέση με τον καταγγελθέντα.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, ο καταγγελθείς ανέφερε για την καταγγελία ιδίως ότι: α) τα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγείλαντα αποκτήθηκαν νομίμως στο πλαίσιο προηγούμενης επαγγελματικής σχέσης, β) το επίμαχο email απεστάλη εκ παραδρομής, γ) ο καταγγείλας άσκησε αντίρρηση, η οποία ικανοποιήθηκε, με αφαίρεση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης από τη λίστα παραληπτών.
Η ΑΠΔΠΧ, επαναλαμβάνοντας το προαναφερθέν σκεπτικό της υπ’ αρ. 10/2020 απόφασής της για τη νομιμότητα της πολιτικής επικοινωνίας, έκρινε ιδίως ότι: α) ο καταγγελθείς δεν είχε λάβει τη συγκατάθεση του παραλήπτη του email, ούτε είχε υπάρξει προηγούμενη παρόμοια επαφή, η οποία να σχετίζεται όμως με τη συγκεκριμένη πολιτική δραστηριότητά του, β) ο καταγγελθείς δεν προσδιόρισε στην ΑΠΔΠΧ τον ακριβή αριθμό των μηνυμάτων τα οποία εστάλησαν, γ) παρείχετο στον παραλήπτη η δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα εναντίωσης, με τρόπο εύκολο και σαφή, το οποίο εν προκειμένω ασκήθηκε και ο καταγγελθείς ανταποκρίθηκε, δ) ο καταγγελθείς συνεργάστηκε εν μέρει ικανοποιητικά με την ΑΠΔΠΧ, ε) δεν είχε επιβληθεί σε βάρος του άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος του επιβολή προστίμου ύψους 2.000 ευρώ.

Καρφί 16ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 39/2020 (SMS)

Το δέκατο έκτο «καρφί» αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής μίας καταγγελίας. Η προωθητική ενέργεια έλαβε χώρα μέσω της αποστολής σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS). Η καταγγείλασα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε οποιαδήποτε προηγούμενη σχέση με την καταγγελθείσα.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, η καταγγελθείσα ανέφερε για την καταγγελία ιδίως ότι η καταγγείλασα δήλωσε με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο κοινοποιήθηκε στην καταγγελθείσα, ότι επιθυμεί να αποσύρει την καταγγελία της, καθώς είχε προηγουμένως χορηγήσει την απαιτούμενη συγκατάθεση για σκοπούς πολιτικής επικοινωνίας.
Η ΑΠΔΠΧ, επαναλαμβάνοντας το προαναφερθέν σκεπτικό της υπ’ αρ. 10/2020 απόφασής της για τη νομιμότητα της πολιτικής επικοινωνίας, έκρινε ιδίως ότι: α) με την απόσυρση της καταγγελίας αυτή εξετάζει αυτεπάγγελτα μόνο το ζήτημα της γενικής πρακτικής που ακολουθήθηκε για την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα με ηλεκτρονικά μέσα, β) η καταγγελθείσα δεν απέδειξε ότι είχε λάβει προηγούμενες συγκαταθέσεις των προσώπων στα οποία απέστειλε μηνύματα πολιτικής επικοινωνίας, ενώ δεν παρείχε κανένα στοιχείο για τον τρόπο με τον οποίο περιήλθαν στην κατοχή της οι τηλεφωνικοί αριθμοί στους οποίους εστάλησαν μηνύματα, γ) η καταγγελθείσα δεν προσδιόρισε στην ΑΠΔΠΧ τον ακριβή αριθμό των μηνυμάτων τα οποία εστάλησαν, δ) παρείχετο στους παραλήπτες η δυνατότητα να ασκούν το δικαίωμα εναντίωσης, με τρόπο εύκολο και σαφή, μέσα στα SMS, ε) η καταγγελθείσα, λόγω ιδιότητας, είχε πλήρη γνώση του ισχύοντος νομικού πλαισίου για την πολιτική επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα, στ) η καταγγελθείσα δεν συνεργάστηκε με την ΑΠΔΠΧ, ζ) δεν είχε επιβληθεί σε βάρος της άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος της επιβολή προστίμου ύψους 2.000 ευρώ.

Καρφί 17ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 40/2020 (SMS)

Το δέκατο έβδομο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής μίας καταγγελίας. Η προωθητική ενέργεια έλαβε χώρα μέσω της αποστολής τεσσάρων σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS). Ο καταγγείλας ισχυρίστηκε ότι κατόπιν της λήψης του πρώτου SMS προέβη σε επικοινωνία με την καταγγελθείσα τόσο με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και τηλεφωνικά, όπου εξέφρασε τις αντιρρήσεις του. Εν τούτοις, η απάντηση που καταρχάς έλαβε δεν ήταν ικανοποιητική, ενώ στη συνέχεια του στάλθηκε εκ νέου μήνυμα.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, η καταγγελθείσα ανέφερε για την καταγγελία ιδίως ότι: α) γνώριζε τον καταγγείλαντα στο πλαίσιο συγκεκριμένων καθηκόντων της σε οργανισμό αυτοδιοίκησης στον οποίο είχε εκλεγεί, με τον οποίο είχε ανταλλαγή τηλεφωνικών κλήσεων, SMS και δια ζώσης συνάντηση, ενώ ο τηλεφωνικός αριθμός του της γνωστοποιήθηκε από τον ίδιο, β) ως προς την πρακτική που ακολούθησε για την αποστολή SMS, κοινοποίησε σε φίλους, των οποίων τα στοιχεία είχε αποθηκευμένα στη συσκευή της, ενημέρωση για την υποψηφιότητά της, γ) η αποστολή του επίμαχου SMS ήταν αποτέλεσμα αστοχίας συνεργάτη της, παρά τη ρητή εντολή της να απομονώσει τον αριθμό του καταγγείλαντα από μια μεγάλη λίστα φίλων αποδεκτών.
Η ΑΠΔΠΧ, επαναλαμβάνοντας το προαναφερθέν σκεπτικό της υπ’ αρ. 10/2020 απόφασής της για τη νομιμότητα της πολιτικής επικοινωνίας και λαμβάνοντας υπόψη της την υποχρέωση ικανοποίησης του δικαιώματος εναντίωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 GDPR, έκρινε ιδίως ότι: α) η καταγγελθείσα δεν απέδειξε ότι είχε λάβει προηγούμενες συγκαταθέσεις των προσώπων στα οποία απέστειλε μηνύματα πολιτικής επικοινωνίας, ούτε είχε υπάρξει προηγούμενη παρόμοια επαφή, η οποία να σχετίζεται όμως με τη συγκεκριμένη πολιτική δραστηριότητά της, β) η καταγγελθείσα δεν προσδιόρισε στην ΑΠΔΠΧ τον ακριβή αριθμό των μηνυμάτων τα οποία εστάλησαν, γ) δεν παρείχετο στους παραλήπτες η δυνατότητα να ασκούν το δικαίωμα εναντίωσης, με τρόπο εύκολο και σαφή, μέσα στα SMS, ενώ τα δικαιώματα πρόσβασης και εναντίωσης που άσκησε ο καταγγείλας δεν ικανοποιήθηκαν με τον δέοντα τρόπο, δ) η καταγγελθείσα είχε πλήρη γνώση του ισχύοντος νομικού πλαισίου για την πολιτική επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα, ε) η καταγγελθείσα συνεργάστηκε με την ΑΠΔΠΧ, ε) δεν είχε επιβληθεί σε βάρος της άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος της επιβολή προστίμου ύψους 2.000 ευρώ.

Καρφί 18ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 41/2020 (SMS)

Το δέκατο όγδοο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής μίας καταγγελίας. Η προωθητική ενέργεια έλαβε χώρα μέσω της αποστολής σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS). Η καταγγείλασα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ουδεμία προηγούμενη σχέση με την καταγγελθείσα.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, η καταγγελθείσα ανέφερε για την καταγγελία ιδίως ότι: α) προέβη σε ενέργειες συμμόρφωσης με το ρυθμιστικό πλαίσιο της προστασίας προσωπικών δεδομένων, β) η καταγγείλασα προχώρησε απευθείας στην καταγγελία ενώπιον της ΑΠΔΠΧ, αντί να απευθυνθεί πρώτα σ αυτήν προκειμένου να ασκήσει δικαίωμά της, γ) δεν γνώριζε την καταγγείλασα και ουδέποτε είχε κάποια προσωπική, επαγγελματική ή πολιτική επαφή μαζί της, δ) δεν γνώριζε πώς εστάλη το εν λόγω SMS στην καταγγείλασα, ενδεχομένως κάποιος από τους εθελοντές, φίλους και συνεργάτες της είχε κάποιου είδους προσωπική επικοινωνία μαζί της από το τηλεφωνικό κέντρο του γραφείο της, ε) η αποστολή του εν λόγω μηνύματος ήταν εσφαλμένη, αποτελώντας ένα μεμονωμένο και ατυχές περιστατικό.
Η ΑΠΔΠΧ, επαναλαμβάνοντας το προαναφερθέν σκεπτικό της υπ’ αρ. 10/2020 απόφασής της για τη νομιμότητα της πολιτικής επικοινωνίας έκρινε ιδίως ότι: α) αναφορικά με τον ισχυρισμό της καταγγελθείσας ότι η καταγγείλασα έπρεπε πρώτα να προσφύγει στην καταγγελθείσα και μόνο αν δεν είχε ικανοποιηθεί να προσφύγει στην ΑΠΔΠΧ, η παραβίαση έχει ήδη τελεσθεί με την αποστολή του SMS, ανεξαρτήτως της άσκησης ή μη εκ των υστέρων των δικαιωμάτων της καταγγείλασας ενώπιον της καταγγελθείσας, σε κάθε δε περίπτωση δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ, η προηγούμενη άσκηση δικαιώματος ενώπιον του εκάστοτε καταγγελθέντος, β) η καταγγελθείσα δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε εξασφαλιστεί η απαιτούμενη προηγούμενη συγκατάθεση των παραληπτών SMS, ή ότι είχε υπάρξει προηγούμενη παρόμοια επαφή/επικοινωνία μαζί τους, γ) η καταγγελθείσα δεν παρείχε ακριβείς πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων, δ) η καταγγελθείσα δεν προσδιόρισε στην ΑΠΔΠΧ τον ακριβή αριθμό των μηνυμάτων τα οποία εστάλησαν, ε) παρείχετο στους παραλήπτες SMS η δυνατότητα να ασκούν το δικαίωμα εναντίωσης, με τρόπο εύκολο και σαφή, στ) στο επίμαχο SMS της καταγγελίας δεν παρείχετο η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης με τρόπο εύκολο και σαφή, ζ) η καταγγελθείσα είχε γνώση του ισχύοντος νομικού πλαισίου για την πολιτική επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα, η) η καταγγελθείσα συνεργάστηκε με την ΑΠΔΠΧ, θ) δεν είχε επιβληθεί σε βάρος της άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος της επιβολή προστίμου ύψους 2.000 ευρώ.

Καρφί 19ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 42/2020 (SMS)

Το δέκατο ένατο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής μίας καταγγελίας. Η προωθητική ενέργεια έλαβε χώρα μέσω της αποστολής δύο σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS). Ο καταγγείλας ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ουδεμία προηγούμενη σχέση με τον καταγγελθέντα.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, ο καταγγελθείς ανέφερε για την καταγγελία ιδίως ότι: α) στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριότητάς του είχε έλθει σε επαφή προσωπικά με τον καταγγείλαντα, τα δε στοιχεία επικοινωνίας του τα είχε λάβει από τον ίδιο, β) ο καταγγείλας δεν άσκησε το δικαίωμα αντίρρησης μετά την αποστολή του πρώτου μηνύματος και δεν προέβη σε εγγραφή στο μητρώο του άρθρου 11 Ν. 3471/2006 για τη μη πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών που τηρεί ο πάροχός του, γ) τα δικαιώματα του καταγγείλαντος δεν εθίγησαν ουσιωδώς και σε τέτοιο βαθμό που να δικαιολογείται η καταγγελία, δ) ο καταγγείλας άσκησε το δικαίωμά του καταχρηστικώς.
Η ΑΠΔΠΧ, επαναλαμβάνοντας το προαναφερθέν σκεπτικό της υπ’ αρ. 10/2020 απόφασής της για τη νομιμότητα της πολιτικής επικοινωνίας έκρινε ιδίως ότι: α) αναφορικά με τον ισχυρισμό του καταγγελθέντος ότι ο καταγγείλας έπρεπε πρώτα να προσφύγει σε αυτόν, η παραβίαση είχε ήδη τελεσθεί με την αποστολή του SMS, ανεξαρτήτως της άσκησης ή μη εκ των υστέρων των δικαιωμάτων του καταγγείλαντος ενώπιον του καταγγελθέντος, σε κάθε δε περίπτωση δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ, η προηγούμενη άσκηση δικαιώματος ενώπιον του εκάστοτε καταγγελθέντος, β) η εγγραφή στο μητρώο του άρθρου 11 Ν. 3471/2006, στην οποία ο καταγγελθείς δήλωσε ότι δεν προέβη ο καταγγείλας, αφορά στην άρνηση του εκάστοτε συνδρομητή να λαμβάνει τηλεφωνήματα για απευθείας εμπορική προώθηση, γ) ο καταγγελθείς δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε εξασφαλιστεί η απαιτούμενη προηγούμενη συγκατάθεση των παραληπτών SMS, ή ότι είχε υπάρξει προηγούμενη παρόμοια επαφή/επικοινωνία, σε κάθε δε περίπτωση δήλωσε ότι τα προσωπικά στοιχεία του καταγγείλαντα αποκτήθηκαν στο πλαίσιο επαγγελματικής σχέσης η οποία δεν σχετιζόταν με την πολιτική δραστηριότητά του, δ) ο καταγγελθείς δεν προσδιόρισε στην ΑΠΔΠΧ τον ακριβή αριθμό των μηνυμάτων τα οποία εστάλησαν, ε) στα επίμαχα SMS της καταγγελίας δεν παρείχετο η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης με τρόπο εύκολο και σαφή, στ) ο καταγγελθείς συνεργάστηκε με την ΑΠΔΠΧ, ζ) δεν είχε επιβληθεί σε βάρος του άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος του επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ.

Καρφί 20ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 43/2020 (email και SMS)

Το εικοστό καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής δύο καταγγελιών. Οι προωθητικές ενέργειες έλαβαν χώρα στη μεν πρώτη καταγγελία μέσω της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στη δε δεύτερη καταγγελία μέσω της αποστολής σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS). Και οι δυο καταγγείλαντες ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν καμία προηγούμενη σχέση με τον καταγγελθέντα.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, ο καταγγελθείς ανέφερε για τις καταγγελίες ιδίως ότι: α) η ενημέρωση για την υποψηφιότητά του έγινε σε όλους αυτούς που στην πολύχρονη επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητα του ήρθαν σε επαφή μαζί του, β) τα στοιχεία που χρησιμοποίησε στην προεκλογική του προσπάθεια προέρχονταν από την προσωπική του ατζέντα και από τις επαγγελματικές κάρτες που του είχαν δοθεί σε πλήθος εκδηλώσεων, γ) ως προς την πρώτη καταγγελία, δεν θυμόταν πού ακριβώς είχε συναντηθεί με την καταγγείλασα, δ) ως προς τη δεύτερη καταγγελία, υπήρξε λάθος κατά την μεταφορά αριθμητικών ψηφίων ως προς ορισμένο νούμερο τηλεφώνου από την ατζέντα του, καθώς δεν έχει καταχωρημένο το όνομα του καταγγείλαντα, ε) κατά την προεκλογική του εκστρατεία έστειλε 500 SMS μέσω πακέτου που αγόρασε από πάροχο, και άγνωστο αριθμό email, ενώ δεν παρείχε στους παραλήπτες τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα εναντίωσης.
Η ΑΠΔΠΧ, επαναλαμβάνοντας το προαναφερθέν σκεπτικό της υπ’ αρ. 10/2020 απόφασής της για τη νομιμότητα της πολιτικής επικοινωνίας, έκρινε ιδίως ότι: α) ο καταγγελθείς δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε εξασφαλιστεί η απαιτούμενη προηγούμενη συγκατάθεση των παραληπτών των μηνυμάτων πολιτικής επικοινωνίας ή ότι είχε υπάρξει προηγούμενη παρόμοια επαφή/επικοινωνία, β) ως προς τη δεύτερη καταγγελία, δεν προσκομίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία του επικαλούμενου ανθρώπινου λάθους κατά τη μεταφορά του αριθμού του καταγγείλαντος, π.χ. τα στοιχεία ενός άλλου ατόμου με παρόμοιο αριθμό τηλεφώνου), γ) ο καταγγελθείς δεν παρείχε στην ΑΠΔΠΧ πληροφορία αναφορικά με τον ακριβή αριθμό των μηνυμάτων τα οποία εστάλησαν, εκτός από μια αναφορά για ένα πακέτο 500 SMS, δ) δεν δόθηκε στους καταγγείλαντες η δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα εναντίωσης, με τρόπο εύκολο και σαφή, ε) ο καταγγελθείς και λόγω επαγγελματικής ιδιότητας είχε πλήρη γνώση του ισχύοντος νομικού πλαισίου, στ) ο καταγγελθείς συνεργάστηκε ικανοποιητικά με τη ΑΠΔΠΧ, ζ) δεν είχε επιβληθεί σε βάρος του άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος του επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ.

Καρφί 21ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 44/2020 (SMS)

Το εικοστό πρώτο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής μίας καταγγελίας. Η προωθητική ενέργεια έλαβε χώρα μέσω της αποστολής σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS). Η καταγγείλασα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ουδεμία προηγούμενη σχέση με τον καταγγελθέντα.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, ο καταγγελθείς ανέφερε για την καταγγελία ιδίως ότι: α) η λίστα που χρησιμοποίησε για τη μαζική αποστολή SMS του χορηγήθηκε από τρίτον, ενώ του είχε διευκρινιστεί ότι η εν λόγω λίστα είναι «ελεγμένη», β) δεν γνώριζε ότι η αποστολή SMS εμπίπτει στον GDPR.
Η ΑΠΔΠΧ, επαναλαμβάνοντας το προαναφερθέν σκεπτικό της υπ’ αρ. 10/2020 απόφασής της για τη νομιμότητα της πολιτικής επικοινωνίας έκρινε ιδίως ότι: α) ο καταγγελθείς δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε εξασφαλιστεί η απαιτούμενη προηγούμενη συγκατάθεση των παραληπτών SMS ή ότι είχε υπάρξει προηγούμενη παρόμοια επαφή/επικοινωνία, ενώ για τη συγκεκριμένη καταγγελία δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν τον ισχυρισμό του περί χορήγησης «ελεγμένη» λίστας από τρίτον, β) ο καταγγελθείς δεν προσδιόρισε στην ΑΠΔΠΧ τον ακριβή αριθμό των μηνυμάτων τα οποία εστάλησαν, γ) δεν δόθηκε στην καταγγείλασα η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης με τρόπο εύκολο και σαφή, δ) δεν υπήρχε εύκολος τρόπος αναζήτησης στοιχείων του καταγγελθέντα προκειμένου να μπορούν να ασκηθούν προς αυτόν σχετικά δικαιώματα, δεδομένου ότι και η ΑΠΔΠΧ με δυσκολία τα βρήκε, ε) ο καταγγελθέντας δεν συνεργάστηκε ικανοποιητικά με την ΑΠΔΠΧ, αφού δεν απάντησε σε έγγραφό της, ζ) δεν είχε επιβληθεί σε βάρος του άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος του επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ.

Καρφί 22ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 46/2020 (SMS)

Το εικοστό δεύτερο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής μίας καταγγελίας. Η προωθητική ενέργεια έλαβε χώρα μέσω της αποστολής πλήθους σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS). Ο καταγγείλας ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ουδεμία προηγούμενη σχέση με τον καταγγελθέντα, ο οποίος ήταν Δήμαρχος. Ισχυρίστηκε επίσης, μεταξύ άλλων, ότι χρειάστηκε να προσπαθήσει τρεις φορές, ώστε να ενημερωθεί τελικά από τον εμπλεκόμενο δήμο, στον οποίο παραπέμφθηκε κατά την πρώτη επικοινωνία του, ότι το τηλέφωνο του θα διαγραφεί από τις οικείες λίστες επικοινωνίας..
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, ο καταγγελθείς ανέφερε για την καταγγελία ιδίως ότι: α) το αρχείο που αξιοποιήθηκε για την ηλεκτρονική επικοινωνία δεν περιλάμβανε οιοδήποτε άλλο στοιχείο πέραν του κινητού τηλεφώνου, με αποτέλεσμα να καθίσταται πρακτικά ανέφικτη η ταυτοποίηση οιουδήποτε προσώπου, β) ο τηλεφωνικός αριθμός του καταγγείλαντος καταχωρήθηκε εκ παραδρομής στο σχετικό αρχείο, ειδικότερα, λόγω ανθρώπινου σφάλματος διενεργήθηκε λάθος διαδοχή στα ψηφία, γ) σε κάθε περίπτωση, μόλις έλαβε γνώση του συμβάντος, πραγματοποιήθηκε επανέλεγχος και διαγράφηκε το τηλέφωνο του καταγγείλαντος.
Η ΑΠΔΠΧ, επαναλαμβάνοντας το προαναφερθέν σκεπτικό της υπ’ αρ. 10/2020 απόφασής της για τη νομιμότητα της πολιτικής επικοινωνίας έκρινε ιδίως ότι: α) ο καταγγελθείς δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε εξασφαλιστεί η απαιτούμενη προηγούμενη συγκατάθεση των παραληπτών των SMS ή ότι είχε υπάρξει προηγούμενη παρόμοια επαφή/επικοινωνία, β) δεν παρείχετο στον παραλήπτη η δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης με τρόπο εύκολο και σαφή, σε κάθε SMS πολιτικής επικοινωνίας, γ) εν προκειμένω η ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης δεν ήταν αποτελεσματική, αφού υπήρξε άσκηση του δικαιώματος χωρίς αυτό όμως, αρχικά, να ικανοποιηθεί, με αποτέλεσμα να υπάρξει και νέο αίτημα διαγραφής, δ) ο καταγγελθείς συνεργάστηκε με την ΑΠΔΠΧ, ε) δεν είχε επιβληθεί σε βάρος του άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος του επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ.

Καρφί 23ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 52/2020 (συμβατικό ταχυδρομείο)

Το εικοστό τρίτο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής μίας καταγγελίας. Η προωθητική ενέργεια έλαβε χώρα με την αποστολή φακέλου μέσω συμβατικού ταχυδρομείου, στο εξωτερικό του οποίου αναγραφόταν ως αποστολέας Περιφερειάρχης, στο δε εσωτερικό του υπήρχαν φύλλα τυπωμένα σε ανάγλυφη γραφή (braille). Ο καταγγείλας, μέλος συνδέσμου τυφλών, ισχυρίστηκε ότι απέστειλε email στον καταγγελθέντα, με το οποίο ζήτησε την ενημέρωσή του για την πηγή από την οποία πραγματοποιήθηκε η συλλογή των δεδομένων υγείας του, καθώς και για τη νομική βάση επεξεργασίας τους, χωρίς όμως να λάβει απάντηση.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, η εμπλεκόμενη πολιτική παράταξη, δια του επικεφαλής της, ανέφερε για τις καταγγελίες ιδίως ότι: α) ελήφθη η απόφαση εντός της παράταξης να απευθυνθούν σε τυφλούς με φυλλάδιο εκτυπωμένο σε ανάγλυφη γραφή με το σύστημα Μπράιγ, β) μέλος της παράταξης απευθύνθηκε σε οικεία ομοσπονδία τυφλών, η οποία τους χορήγησε τα στοιχεία επικοινωνίας προς αποστολή φυλλαδίων, γ) η εν λόγω ομοσπονδία τους χορήγησε ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις εκτυπωμένα σε μορφή αυτοκόλλητων, που δεν είχαν εναντιωθεί στη διαβίβαση των δεδομένων τους για σκοπούς πολιτικής επικοινωνίας με το σύστημα του «opt-out», δ) τα αυτοκόλλητα αυτά επικολλήθηκαν σε φακέλους που περιείχαν το φυλλάδιο με την ανάγλυφη γραφή σε σύστημα Μπράιγ και στη συνέχεια στάλθηκαν σε ενδιαφερόμενους.
Εν συνεχεία, η ΑΠΔΠΧ απηύθυνε πρόσκληση για εξηγήσεις προς την εμπλεκόμενη ομοσπονδία τυφλών η οποία ανέφερε ιδίως ότι: α) έχει μέλη μόνο σωματεία τυφλών και όχι φυσικά πρόσωπα, β) από καμία παράταξη δεν της ζητήθηκαν τα στοιχεία που υποστήριξε ότι έλαβε η εμπλεκόμενη παράταξη.
Κατά την ΑΠΔΠΧ, εν προκειμένω έλαβε χώρα από την επικεφαλής παράταξη επεξεργασία δεδομένων υγείας, ήτοι ειδικής κατηγορίας προσωπικών δεδομένων, καθώς κριτήριο αυτής αποτέλεσε η ύπαρξη προβλημάτων όρασης, με σκοπό την αποστολή πολιτικής επικοινωνίας. Περαιτέρω, νομική βάση για την πολιτική επικοινωνία μέσω συμβατικού ταχυδρομείου μπορεί να αποτελέσει η συγκατάθεση των υποκειμένων κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. α΄ GDPR ή το υπέρτερο έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ΄ GDPR, εφόσον πρόκειται για απλά δεδομένα τα οποία προέρχονται από νόμιμες πηγές, δηλαδή συλλέχθηκαν με νόμιμο τρόπο και η χρήση τους δεν είναι ασυμβίβαστη με το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας. Η επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως τα δεδομένα υγείας, μπορεί να λάβει χώρα μόνο εφόσον συντρέχει νομική βάση του άρθρου 9 παρ. 2 GDPR, στις οποίες περιλαμβάνεται η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου.
Κατά τα ως άνω, λοιπόν, η ΑΠΔΠΧ έκρινε ιδίως ότι: α) ο καταγγείλας oυδέποτε παρέσχε τη ρητή συγκατάθεσή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 στοιχ. α΄ GDPR, για την επίμαχη επεξεργασία, ούτε συνέτρεχε εν προκειμένω άλλη νομική βάση, β) η καταγγελθείσα απάντησε στο αίτημα ενημέρωσης του καταγγείλαντα εκπρόθεσμα, κατά παράβαση του χρονικού πλαισίου του άρθρου 14 παρ. 3 GDPR, ήτοι κατόπιν της διαβίβασης της καταγγελίας του τελευταίου σε αυτήν από την ΑΠΔΠΧ.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος της καταγγελθείσας επιβολή προστίμου ύψους 2.000 ευρώ για την παράβαση του άρθρου 9 GDPR και προστίμου ύψους 500 ευρώ για την εκπρόθεσμη ενημέρωση του καταγγείλαντα κατά παράβαση του άρθρου 14 παρ. 3 GDPR.

Καρφί 24ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 56/2020 (τηλεφωνική κλήση)

Το εικοστό τέταρτο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής μίας καταγγελίας. Οι προωθητικές ενέργειες έλαβαν χώρα μέσω τηλεφωνικής κλήσης με ανθρώπινη παρέμβαση από φερόμενο Δήμαρχο σε πρόσωπο εγγεγραμμένο στο μητρώο παρόχου του άρθρου 11 Ν. 3471/2006 για τη μη πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών. Ο καταγγείλας ισχυρίστηκε ότι: α) κλήθηκε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα με σκοπό την προώθηση προεκλογικής ομιλίας του τότε εν ενεργεία δήμαρχου από εθελοντές του, ενώ αυτός δεν είχε καμία προηγούμενη σχέση με τον καταγγελθέντα, β) σε ερώτησή του για το πού βρήκαν τα στοιχεία του, έλαβε την απάντηση ότι αυτά συλλέχθηκαν από συναλλαγή με δήμο, στον οποίο είναι δημότης, γ) ουδέποτε είχε δώσει τη συγκατάθεσή του για χρήση του αριθμού του με σκοπό την πολιτική επικοινωνία.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, ο Γενικός Γραμματέας του εμπλεκόμενου δήμου ανέφερε για την καταγγελία ιδίως ότι : α) ο δήμος δεν χρησιμοποιούσε ως μέσο επικοινωνίας το τηλέφωνο, το δε νούμερο που αναφερόταν στην καταγγελία δεν ανήκε στο φάσμα των τηλεφωνικών γραμμών του δήμου, β) όποια στοιχεία συνέλεξε ο δήμος στα πλαίσια των συναλλαγών του με τους πολίτες δεν διατέθηκαν σε κανέναν τρίτο πέραν από τους νόμιμους αποδέκτες, γ) τα προσωπικά δεδομένα που συνέλεξε ο δήμος για την επικοινωνία με τους πολίτες με σκοπό την ενημέρωσή τους δεν χρησιμοποιήθηκαν για κανέναν άλλον σκοπό και δεν δόθηκαν σε κανέναν τρίτο, δ) ουδεμία ανάμειξη είχε ο δήμος.
Κατά την ΑΠΔΠΧ, η πολιτική επικοινωνία που πραγματοποιείται με ανθρώπινη παρέμβαση (κλήσεις), μέσω δημοσίων δικτύων επικοινωνίας, δεν είναι επιτρεπτή, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 Ν. 3471/2006, όπως ισχύει, εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει προς τον φορέα παροχής της διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ότι δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις.
Έτσι, η ΑΠΔΠΧ έκρινε ότι: α) ο καταγγελθείς δεν προσκόμισε στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι είχε συμβουλευτεί το μητρώο του παρόχου του συνδρομητή ή ότι είχε υπάρξει προηγούμενη παρόμοια επαφή/επικοινωνία, β) πραγματοποιήθηκε επικοινωνία πολιτικού περιεχομένου σε αριθμό ο οποίος ήταν δημοσιευμένος στο μητρώο αντιρρήσεων του παρόχου του, γ) ο καταγγελθείς συνεργάστηκε με την ΑΠΔΠΧ, δ) δεν είχε επιβληθεί σε βάρος του άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος του επιβολή προστίμου ύψους 1.000 ευρώ.

Καρφί 25ο – Απόφαση υπ’ αριθ. 58/2020 (SMS)

Το εικοστό πέμπτο καρφί αφορούσε αζήτητη πολιτική επικοινωνία για προώθηση υποψηφιότητας στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2019. Τέθηκε ενώπιον της ΑΠΔΠΧ κατόπιν υποβολής μίας καταγγελίας. Η προωθητική ενέργεια έλαβε χώρα μέσω της αποστολής σύντομου γραπτού μηνύματος (SMS). Η καταγγείλασα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ουδεμία προηγούμενη σχέση με τον καταγγελθέντα, ενώ δεν είχε δυνατότητα αντίρρησης στην επικοινωνία.
Στη σχετική πρόσκληση της ΑΠΔΠΧ, ο καταγγελθείς ανέφερε για την καταγγελία ιδίως ότι: α) η αποστολή του SMS στον τηλεφωνικό αριθμό της καταγγείλασας έγινε λόγω τεχνικού σφάλματος, β) ήταν μεμονωμένη περίπτωση, γ) το πολιτικό του γραφείο μεριμνά για την πιστή τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΑΠΔΠΧ.
Η ΑΠΔΠΧ, επαναλαμβάνοντας το προαναφερθέν σκεπτικό της υπ’ αρ. 10/2020 απόφασής της για τη νομιμότητα της πολιτικής επικοινωνίας έκρινε ιδίως ότι: α) ο καταγγελθείς δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι είχε εξασφαλιστεί η απαιτούμενη προηγούμενη συγκατάθεση του παραλήπτη SMS, ή ότι είχε υπάρξει προηγούμενη παρόμοια επαφή/επικοινωνία, β) δεν παρείχετο στα επίμαχα μηνύματα πολιτικής επικοινωνίας η δυνατότητα άσκησης δικαιώματος αντίρρησης, καθώς αυτά δεν περιλάμβαναν έγκυρη διεύθυνση στην οποία οι παραλήπτες τους μπορούσαν να ζητήσουν τερματισμό της πολιτικής επικοινωνίας, γ) ο καταγγελθείς συνεργάστηκε με την ΑΠΔΠΧ, δ) δεν είχε επιβληθεί σε βάρος του άλλη διοικητική κύρωση.
Με αυτό το σκεπτικό, η ΑΠΔΠΧ αποφάσισε τη σε βάρος του επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ.

 

Πηγή: taxheaven.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy