ΚτΠ: Νέος διαγωνισμός για το GDPR σε φορείς του δημοσίου ύψους 14,2 εκατ. ευρώ

Στην Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού για Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το Έργο «Υποστήριξη προς δημόσιους φορείς με στόχο τη συμμόρφωση προς τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation) όπως αυτός ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία (N.4624/2019)» προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Ο Προϋπολογισμός του Έργου – Εκτιμώμενη Αξία της Συμφωνίας – Πλαίσιο ανέρχεται σε 11,.5 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και σε 14,2 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Αντικείμενο της Συμφωνίας – Πλαίσιο

Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη φορέων του δημοσίου στη συμμόρφωση τους με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation).

Οι υπηρεσίες παρέχονται σε δικαιούχους φορείς (ενδεικτικά αναφέρονται: Κεντρική Κυβέρνηση – Νομικά Πρόσωπα Κεντρικής Κυβέρνησης και Δημόσιες Eπιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Α.Ε, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και εποπτευόμενοι φορείς αυτών, Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημόσια Νοσοκομεία / Υγειονομικοί Φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Βιβλιοθήκες), ανάλογα με το μέγεθός τους και το βαθμό προετοιμασίας τους για τη συμμόρφωσή τους με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation).

Ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων GDPR

Ο GDPR (General Data Protection Regulation) – «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων» είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά στη διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και μετά από μία διετή περίοδο προσαρμογής για τις επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 (άρθρο 99).

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων είναι ένα νομοθέτημα άμεσης εφαρμογής: κατισχύει των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών για την προστασία προσωπικών δεδομένων, χωρίς να χρειάζεται να εισαχθεί με νόμο στην εσωτερική έννομη τάξη.

Ο νέος γενικός κανονισμός έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δώσει στους πολίτες μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους στοιχείων στα πλαίσια του νέου, ψηφιακού κόσμου και των διεθνών συναλλαγών.

Πρόστιμα από μη συμμόρφωση

Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων επιφέρει και πρόστιμα στις επιχειρήσεις που τον παραβιάζουν έως 20 εκατομ. € ή 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών (“τζίρος”) του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Περιγραφή του γενικού πλαισίου της Συμφωνίας – Πλαίσιο

Η συμφωνία πλαίσιο στόχο έχει να υποστηρίξει φορείς του δημοσίου που δεν έχουν προβεί έως σήμερα σε ολοκληρωμένες ενέργειες προετοιμασίας για τη συμμόρφωση των διαδικασιών τους με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR), όπως αυτός ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία. Η υποστήριξη αυτή θα παρασχεθεί μέσω εξειδικευμένων συμβούλων που θα επιλεγούν από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία πλαίσιο.

Το Έργο περιλαμβάνει δύο (2) Υποέργα (Υ) , ένα κύριο και ένα συμπληρωματικό, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Το Υποέργο 1 (η παρούσα σύμβαση πλαίσιο) έχει τίτλο:

«Δράσεις αναβάθμισης της ικανότητας συμμόρφωσης των δημοσίων φορέων προς τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)», η οποία αφορά στην υποστήριξη προς δημόσιους φορείς με στόχο τη συμμόρφωση προς τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation) όπως αυτός ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία (N.4624/2019).Το Υποέργο 1 περιγράφεται αναλυτικά στις παραγράφους που ακολουθούν.

Το Υποέργο 2 (δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης – πλαίσιο) αφορά σε υποστηρικτικές ενέργειες ως προς το φυσικό αντικείμενο του παρόντος έργου, όπως ενδεικτικά:

υποστήριξη ως προς τη διαδικασία διαχείρισης και ελέγχου των εκτελεστικών συμβάσεων που θα προκύψουν από τη συμφωνία πλαίσιο του κυρίως Υποέργου και της Πράξης γενικότερα,
εκπόνηση αναφορών και εξαγωγή στατιστικών δεδομένων για την πορεία υλοποίησης της Πράξης,
ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος χαμηλού προϋπολογισμού για: την υποβολή των αιτημάτων συμμετοχής στην πράξη από τους ενδιαφερόμενους δημοσίους φορείς (οι άμεσα ωφελούμενοι από τα αποτελέσματα της Πράξης),
αξιολόγηση και κατάταξή τους σε συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων.
Οργάνωση δράσεων διάδοσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε σχέση με τα αποτελέσματα του Έργου.

Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο – Χρόνοι παράδοσης

Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τέσσερα έτη από την υπογραφή αυτής.

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Πηγή: techwar.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy