Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

H FWD SELECTIKA, βασιζόμενη στην πείρα και την τεχνογνωσία που διαθέτει, στοχεύει στη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της βασιζόμενη σε έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία, με επίκεντρο πάντα την ποιοτική και την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών του.

Για το λόγο αυτό, η FWD SELECTIKA εγκατέστησε ένα Διεθνές Πρότυπο με θέμα ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΏΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ που είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 και τις απαιτήσεις για την διαχειριστική επάρκεια δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ όσον αφορά τις διεργασίες διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων και έργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα και δεσμεύεται στην τήρηση συγκεκριμένων διεργασιών, ουσιαστική επικοινωνία με τους πελάτες της, συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, παρακολούθηση της ροής υπηρεσιών πουπαρέχει και την ελαχιστοποίηση των παραπόνων των πελατών της, προβαίνονταςστις κατάλληλες προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες.

Η συμβολή των συνεργατών και των πελατών, αναφορικά με την ποιότητα, είναι απαραίτητη και αναγνωρίζεται ότι η ικανοποίηση και η βελτίωση των στόχων που έχουν τεθεί μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνεχή προσπάθεια και τη διαρκή βελτίωση του ίδιου του Συστήματος.

Είναι σημαντικό για την FWD SELECTIKA να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και να εξασφαλίζει τις απαραίτητες γνώσεις στο προσωπικό της, αξιοποιώντας τις δεξιότητες και τις ικανότητες του. Παρακινεί και υποστηρίζει την επικοινωνία, τη συμμετοχή και τη δημιουργικότητα γιατί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και η επιτυχής λειτουργία των Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών της βασίζεται στους ανθρώπους της.