Νέα Προγραμματική Περίοδος2021 - 2027

Η εταιρεία Selectika FWD υλοποιεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα ευρωπαϊκά προγράμματα (ΚΠΣ & ΕΣΠΑ) από το 1999.

Περισσότερα

Νέα Προγραμματική Περίοδος

2021 - 2027

(νέο ΕΣΠΑ)

Το νέο ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2021-2027 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω της υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027 θα καθοδηγούνται από πέντε κύριους στόχους:

  • μια Εξυπνότερη Ευρώπη, μέσω της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης, του οικονομικού μετασχηματισμού και της στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
  • μια Πιο Πράσινη Ευρώπη χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που εφαρμόζει τη συμφωνία του Παρισιού και επενδύει στην ενεργειακή μετάβαση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
  • μια Πιο Συνδεδεμένη Ευρώπη, με στρατηγικά δίκτυα μεταφορών και ψηφιακά δίκτυα
  • μια Πιο Κοινωνική Ευρώπη, που υλοποιεί τον Ευρωπαϊκό πυλώνα κοινονικών δικαιωμάτων και στηρίζει την ποιοτική απασχόληση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, τη κοινωνική ένταξη και την ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη
  • μια Ευρώπη Πιο Κοντά στους Πολίτες με τη στήριξη των αναπτυξιακών στρατηγικών που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενδεικτικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων

Πολυετή εμπειρία στην δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan), με βάση τις επαγγελματικές ανάγκες του εκάστοτε πελάτη

Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Σχεδιασμός, Συντονισμός & Εποπτεία Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με αποτέλεσμα την επιτυχή και ολοκληρωμένη υλοποίησή τους

Εκπόνηση Μελετών

Δυνατότητα σύνταξης διαφόρων ειδών μελετών (Τεχνική Μελέτη, Οικονομική Μελέτη, Μελέτη Αγοράς Εργασίας, Μελέτη για την ωρίμανση φακέλων έργου, κ.λπ.)

Διαχείριση Έργων

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

ΣΔΙΤ

Υποστήριξη Συμπράξεων Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Αναδιοργάνωση Δανειακών Υποχρεώσεων

Αναλαμβάνουμε την αναδιοργάνωση των δανειακών υποχρεώσεων τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα

Σχεδιασμός Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Εκπόνηση Κλαδικών Μελετών & Μελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ανάλυση Χωροταξικών & Πολεοδομικών Δεδομένων

Επεξεργασία και ανάλυση περιβαλλοντικών και χωροταξικών δεδομένων με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

Πόσο έτοιμη είναι η εταιρεία σαςγια τον νέο κανονισμό GDPR?Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο μας για να μάθετε!

Ερωτηματολόγιο